Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht voor uw bedienden en arbeiders een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
Als een personeelslid het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, vergoeden de meeste polissen:

 • loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden

Dankzij de interessante bijkomende waarborgen kunt u uw werknemers ook nog een extralegaal voordeel bieden.


Auto

De BA-auto verzekering is een bij wet verplichte verzekering.
Van zodra u zich in verkeer begeeft dan bent u verplicht een BA-auto verzekering ofwel burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wanneer u een BA-auto verzekering kiest is het van belang om alle factoren in overweging te nemen.

De dekking die de verschillende maatschappijen bieden verschilt, alsook de premie. Het is belangrijk dat u deze zaken mee in overweging neemt om zo de polis te kiezen die best bij u past.

Wat is verzekerd via BA-auto?

Met deze polis bent u verzekerd voor de schade die u veroorzaakt aan derden.
Een BA-auto verzekering is dus echt een basis verzekering. Zo is schade aan uw eigen voertuig bij een ongeval in fout, of bij een vluchtmisdrijf niet gedekt. Ook glasbraak, diefstal, pechverhelping is niet gedekt. Deze zaken kan u echter wel verzekeren in een bijkomende polis.

Wat is een bestuurderspolis?

Als u als bestuurder in fout bent, beschermt uw BA-verzekering wel de inzittenden maar niet uzelf. U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, …
Een bestuurdersverzekering beschermt u wel voor dit risico. Er zijn diverse formules op de markt.

U kan kiezen als verzekerde bestuurder om een vergoeding te ontvangen bij lichamelijke schade. Deze vergoeding wordt uitgekeerd voor kosten van tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, voor medische kosten in functie van uw eigen situatie maar ook bij overlijden. In andere gevallen zal een vooraf afgesproken forfaitair bedrag uitgekeerd worden. Dit kan een belangrijk verschil uitmaken voor de te betalen premie en toch al heel wat zekerheid bieden voor de bestuurder en zijn gezin.

Wat is een mini-omnium?

Traditioneel bundelt de mini-omnium waarborgen die uw auto beschermen tegen:

 • schade door brand
 • schade door diefstal of poging tot diefstal
 • schade door glasbreuk
 • schade door natuurkrachten (hagel, sneeuw,…)
 • schade door aanrijding met dieren

De mini-omnium is eigenlijk een afgeslankte versie van de full-omnium autoverzekering. De full-omnium bevat nog een aanvullende waarborg eigen schade auto. Deze biedt dekking voor de materiële schade die je zelf (onopzettelijk) veroorzaakt aan je voertuig (bv : door een andere automobilist of zwakke weggebruiker aan te rijden, door tegen een voorwerp of een geparkeerde wagen aan te botsen,…). De mini-omnium is bedoeld voor voertuigen die al enkele jaren oud zijn, of voor tweedehandsvoertuigen.

Wat is een full-omnium?

De full-omnium bevat nog een aanvullende waarborg eigen schade auto, dit is niet gedekt bij de mini-omnium. Deze biedt dekking voor de materiële schade die je zelf (onopzettelijk) veroorzaakt aan je voertuig.

Wat is verzekerd in de rechtsbijstand?

De rechtsbijstand dekt de kosten en honoraria van advocaten.
De rechtsbijstand kan u ofwel apart afsluiten, bij onze rechtsbijstandverzekeraars DAS of Euromex, of mee opnemen in bestaande BA-auto verzekering.


Brandverzekering

Deze polis is als goede huisvader onmisbaar; ze vergoedt u niet enkel in geval van brand, maar ook bij schade veroorzaakt door ontploffing, natuurrampen, glasbreuk, elektriciteit, storm, hagelschade, …

Er zijn nog een aantal supplementaire waarborgen waarover we u graag advies geven: diefstalverzekering, rechtsbijstand, indirecte verliezen en gestald voertuig.


Beroepsaansprakelijkheid

Vergissingen, gebrekkige diensten en/of producten, onjuiste advisering, dit zijn voorbeelden van een aantal zaken waarvoor u als ondernemer aansprakelijk gesteld kan worden. Zelfs als er niets écht is misgegaan kunt u of uw onderneming aansprakelijk worden gesteld door een ontevreden klant omdat deze vindt dat u bijvoorbeeld iets (kritisch) over het hoofd heeft gezien, zaken onjuist heeft weergegeven, zaken niet goed gedocumenteerd heeft, dingen verkeerd begrepen heeft, iets vergeten bent.

In het kort: uw dienst/product voldoet niet aan de verwachtingen van de klant. U moet zich dan verdedigen waarbij de kosten aardig kunnen oplopen.

Zodra uw onderneming bijvoorbeeld diensten en/of producten tegen betaling levert, overeenkomsten en contracten met klanten tekent waarin aansprakelijkheid is opgenomen, gebruik maakt van onderaannemers dan wel toeleveranciers loopt u al het risico aangesproken te worden

Om u hiervoor goed in te dekken kiest u best voor een verzekering beroepsaansprakelijkheid.


BA Uitbating

Wat is een verzekering BA-uitbating?

Als ondernemer loopt u het risico verantwoordelijk te zijn en bijgevolg aansprakelijk gesteld te worden voor schade die u, in het kader van uw beroepsactiviteiten en uiteraard die van uw onderneming, zou kunnen toebrengen aan klanten, leveranciers en derden. Hierin kan een verzekering BA-uitbating een oplossing bieden.

Welke schade is gedekt?

De materiële schade, de lichamelijke schade, immateriële gevolgschade, alsook zeer vaak zuiver immateriële schade (die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade).

Het kan bijvoorbeeld gaan om door een schilder veroorzaakte verfvlekken, milieuschade, verwondingen doordat een reclamebord van een handelszaak op een voorbijganger of voertuig valt, de stopzetting van de activiteiten van een onderneming ten gevolge van het ontstaan van een gaslek tijdens de levering ervan,…


Groepsverzekering

Wat zijn de voordelen van een groepsverzekering ?

De aanvullende pensioenen behoren tot de tweede pijler van het Belgische pensioenstelsel. Werkgevers die een aanvullend pensioen voor hun werknemers voorzien, zijn wettelijk verplicht om hiervoor een externe maatschappij in te schakelen, hetzij een verzekeringsmaatschappij, hetzij een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (vroeger ook ‘pensioenfonds’ genaamd). Wordt de verzekering voor aanvullend pensioen afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij en geldt ze voor een groep werknemers, dan gaat het om een groepsverzekering.

Wat is een groepsverzekering ?

Het is een verzekeringscontract dat wordt afgesloten door de werkgever ten voordele van een groep of al zijn medewerkers. De werkgever betaalt premies om een pensioenreserve op te bouwen (kapitaal of rente) die later zal worden uitgekeerd aan de aangesloten werknemer. De werknemer vermeerdert zo zijn wettelijk pensioen. Hij kan dit aanvullend pensioen opnemen bij zijn pensionering. Als men overlijdt vooraleer men op pensioen gaat, zal het tot op het moment van zijn/haar overlijden opgebouwde kapitaal worden doorgestort naar zijn begunstigde(n).

De groepsverzekering kan ook andere waarborgen aanbieden zoals een gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid, vrijstelling van de sociale bijdragen bij arbeidsongeschiktheid, een tijdelijke wezenrente, of ook een aanvullend overlijdenskapitaal ten gevolge van een overlijden door ongeval.

Hoe kan ik een groepsverzekering aangaan?

Elke loontrekkende in een onderneming die valt onder de in de groepsverzekeringsovereenkomst gedefinieerde categorie, heeft er recht op. De formules verschillen daarentegen per onderneming want het is de werkgever die bepaalt welke oplossing hij het beste vindt. Hij kan beslissen om alles te betalen, de kosten met de werknemer te delen of zelfs om de werknemer alles te laten betalen en enkel de beheerskosten voor zijn rekening te nemen.

Ook wie als zelfstandige voor een bedrijf werkt kan zich aansluiten voor een groepsverzekering of een IPT (individuele pensioentoezegging).

Wat zijn de voordelen ervan?

De groepsverzekering is interessant voor de werkgever want het is de beste manier om loontrekkenden op een extralegale manier te belonen. Een groepsverzekering is zowel voor de werknemer als voor de werkgever fiscaal aantrekkelijker dan een loonsverhoging.

Als de werknemer van job verandert, kunnen de reserves worden overgedragen naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever of blijft de verzekeringsovereenkomst bestaan tot aan de uitbetaling bij de op pensioen stelling.

In een groepsverzekering is het mogelijk om een deel van het kapitaal vooraf uitbetaald te krijgen om binnen de Europese Economische Ruimte een woning te kopen, te bouwen of te renoveren, wat belastbare inkomsten opbrengt.


Hospitalisatie

De collectieve hospitalisatieverzekering 

In België heeft de werkgever vrije keuze om al dan niet een hospitalisatieverzekering aan te bieden aan de medewerkers. De hospitalisatieverzekering is bij veel bedrijven reeds jaren ingeburgerd, maar uit een recente studie blijkt dat 50% van de Belgische KMO’s nog geen hospitalisatieverzekering voorzien voor hun medewerkers. 

Nochtans is dit een erg gewaardeerd extralegaal voordeel, fiscaal voordelig en een belangrijk element voor employer branding. 

De beste bescherming bieden aan je werknemers en tegelijkertijd ook je financiële risico’s beperken en dit alles binnen de budget van je bedrijf, dat is mogelijk!

Waarom kiezen voor een collectieve hospitalisatieverzekering ?

Het is een zeer gegeerd extralegaal voordeel voor je werknemers, en het bedrijf betaalt geen RSZ bijdragen op de premies, omdat dit extralegaal voordeel niet als loon wordt beschouwd. 

Bovendien betalen de medewerkers geen belasting op de hospitalisatieverzekering van het bedrijf.

Bij de meeste paritair comités is het toegestaan om vrij te keuzen uit een resem extralegale voordelen. Zo kan het mogelijk zijn om, in plaats van ecocheques bijvoorbeeld, om te schakelen naar een hospitalisatieverzekering. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers een hospitalisatieverzekering meer waarderen dan ecocheques. 

Een collectieve hospitalisatieverzekering kan al vanaf 1 werknemer worden afgesloten en vanaf 4 werknemers hoeft er zelfs geen medische vragenlijst te worden ingevuld.

Niets dan voordelen dus !

Welke voordelen zijn er voor het personeel ?

De werknemer hoeft zelf geen hospitalisatieverzekering te onderschrijven die individueel ook veel duurder is.  De premie die de werknemer betaalt is gemiddeld 50 tot 100% duurder dan de premie die de werkgever betaalt voor dezelfde polis qua voorwaarden.

Ook familieleden kunnen mee intekenen, wat een extra financiële besparing betekent voor de werknemer.

De meeste maatschappijen werken met een derdebetalersysteem. Alles wordt rechtstreeks betaald door de verzekeringsmaatschappij. De werknemer staat in voor de franchise en de uitgesloten dekkingen.

Een hospitalisatieverzekering vult de tegemoetkomingen van het verplichte ziekenfonds aan voor allerhande ziekenhuisopnames. Een ziekenhuispatiënt betaalt gemiddeld 20% van de factuur uit eigen zak, een hospitalisatieverzekering is dus zeker geen overbodige luxe. Zo vermijd je dat je medewerkers (of hun gezinsleden) op goede zorg besparen, met alle gevolgen van dien. Als zware ziekten niet goed verzekerd zijn, zijn de gevolgen soms niet te overzien. Sommige pakketten voorzien ook een voordelige bescherming voor actieve 65-plussers én na enkele jaren aansluiting hebben je  medewerkers het recht op een individuele verderzetting, ook al zijn ze uit dienst.

De werknemer is wereldwijd beschermd in geval van hospitalisatie, dus hij kan zonder zorgen op reis. 

Bij het verlaten van het bedrijf (pensioen of ontslag) kan de de polis worden verdergezet, zonder wachttijd, vaak zonder invullen van medische vragenlijst, weliswaar aan een iets hoger tarief. De werknemer kan dus ononderbroken en levenslang verzekerd zijn.

Welke maatschappij biedt de beste hospitalisatiepolis?

Aan de hand van onze vragenlijst geven wij advies omtrent de best passende maatschappij voor uw bedrijf. Deze vraag is immers niet éénzijdig te beantwoorden. Wat primeert voor uw bedrijf? Welke dekkingen moeten absoluut voorzien worden? Welke vrijstelling is gewenst? Hoeveel medewerkers telt het bedrijf? Deze factoren, samen met alle andere vragen zullen aangeven welke maatschappij het meest geschikt is voor uw bedrijf. 

Welke meerwaarde biedt ons kantoor?

Collectieve hospitalisatieverzekeringen zijn onze niche. 

Wij verzekeren verschillende multinationals binnen België en ondersteunen hun HR dienst. 

Twee medewerkers zijn fulltime bezig met de opvolging van aansluitingen, afsluitingen en vooral degelijk advies. 

Hospitalisatie is geen gemakkelijke materie. Medewerkers stellen vragen aan uw HR dienst waar ze dikwijls heel wat tijd aan ‘verliezen’. Sommige zaken zijn immers ook niet evident, zeldzame ziektes, behandelingen die nog niet erkend zijn door het riziv en die uitgesloten worden, opnames in het buitenland, vrijstellingen die van toepassing zijn … soms vraagt deze materie een indiviuele aanpak. Door onze vakkennis, en het rechtstreeks contact met de maatschappijen kunnen wij u snel verderhelpen. Via onze site kan een medewerker probleemloos aangesloten worden. 

Bij de uitdiensttreding doen wij de opvolging voor de individuele verderzetting, zo bent u ook zeker dat u voldoet aan de Wet Verwilghen in kader van deze opvolging. De medewerker kan ook rechtstreeks met ons in contact treden: telefonisch, via mail, via onze site,… wij nemen de taak van uw HR dienst over.

Kortom u bespaart heel wat tijd door de tussenkomst van ons kantoor. 

Daarnaast betaalt uw bedrijf niets meer wanneer u met ons werkt, dan wanneer uw bedrijf zich rechtstreeks verzekert. Veel bedrijven denken dat dit een prijsverschil met zich meebrengt, wat niet zo is. Bovendien voorzien wij de contracten, die individueel worden verder gezet, van een extra korting op de premie. 

Heb je nog geen collectieve hospitalisatieverzekering ? Benieuwd naar ons aanbod? 

Vul onze vragenlijst in en wij bezorgen uw bedrijf een vrijblijvende offerte. Hospitalisatie is ons vak!


VAPZ – IPT

Dankzij VAPZ kunt u zelf uw wettelijk pensioen aanvullen. U geniet bovendien ook nog van extra fiscale en sociale voordelen.
Een VAPZ is interessant als u weet dat het gemiddeld wettelijk pensioen in België relatief laag is, vooral voor zelfstandigen!
Fiscaal hebt u volgende voordelen met een VAPZ:

 • Belastingvermindering; u kunt uw VAPZ premie aftrekken als beroepskost
 • Minder sociale bijdragen; de aftrek van de VAPZ premie doet immers de belastbare basis dalen
 • Geen verzekeringstaks op uw premie
 • Voordelige eindbelasting

IPT

Bent u zelfstandig bedrijfsleider? Met een Individuele pensioentoezegging op IPT kan uw onderneming een verzekeringspolis afsluiten zodat u een bijkomend pensioen ontvangt bovenop uw wettelijk pensioen. Belangrijk als u weet dat dit voor zelfstandigen zeer bescheiden is (ongeveer 658 euro in 2013)

Een Individuele Pensioentoezegging kan afgesloten worden als u als zelfstandig bedrijfsleider een regelmatige maandelijkse vergoeding ontvangt. De toekenning van fiscale voordelen voor uw bedrijf en de toepassing van een verlaagde belastingvoet op het pensioenkapitaal kunnen enkel als er verschillende regels gerespecteerd worden.

Een Individuele Pensioentoezegging is moduleerbaar op basis van de noden en belangen van de begunstigde. Het is dus een krachtig instrument om een bedrijfsleider te motiveren en aan uw bedrijf te binden door een aantrekkelijk salarispakket.

Voordelen van een IPT

Fiscale voordelen:
Een IPT heeft aanzienlijke belastingvoordelen voor de vennootschap en voor u als zelfstandig bedrijfsleider:

 • De premies betaald door de vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskosten zolang de regel van 80% wordt nageleefd
 • De zelfstandig bedrijfsleider krijgt op het einde van het contract een pensioenkapitaal dat, mits naleving van wettelijke voorwaarden, voordelig forfaitair belast wordt tegen 16,5%. Wordt het kapitaal gestort op de wettelijke pensioenleeftijd en bent u tot dan professioneel actief gebleven? Dan betaalt u slechts 10% belastingen. Dit uitgestelde pensioen is voordeliger dan een loonsverhoging waarop belastingen en sociale bijdragen moeten worden betaald.

Het is zeer belangrijk om uw pensioenplan regelmatig te laten screenen en te optimaliseren, binnen de wettelijke grenzen.