Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht voor uw bedienden en arbeiders een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
Als een personeelslid het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, vergoeden de meeste polissen:

 • loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden

Dankzij de interessante bijkomende waarborgen kunt u uw werknemers ook nog een extralegaal voordeel bieden.


Auto

De BA-auto verzekering is een bij wet verplichte verzekering.
Van zodra u zich in verkeer begeeft dan bent u verplicht een BA-auto verzekering ofwel burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wanneer u een BA-auto verzekering kiest is het van belang om alle factoren in overweging te nemen.

De dekking die de verschillende maatschappijen bieden verschilt, alsook de premie. Het is belangrijk dat u deze zaken mee in overweging neemt om zo de polis te kiezen die best bij u past.

Wat is verzekerd via BA-auto?

Met deze polis bent u verzekerd voor de schade die u veroorzaakt aan derden.
Een BA-auto verzekering is dus echt een basis verzekering. Zo is schade aan uw eigen voertuig bij een ongeval in fout, of bij een vluchtmisdrijf niet gedekt. Ook glasbraak, diefstal, pechverhelping is niet gedekt. Deze zaken kan u echter wel verzekeren in een bijkomende polis.

Wat is een bestuurderspolis?

Als u als bestuurder in fout bent, beschermt uw BA-verzekering wel de inzittenden maar niet uzelf. U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, …
Een bestuurdersverzekering beschermt u wel voor dit risico. Er zijn diverse formules op de markt.

U kan kiezen als verzekerde bestuurder om een vergoeding te ontvangen bij lichamelijke schade. Deze vergoeding wordt uitgekeerd voor kosten van tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, voor medische kosten in functie van uw eigen situatie maar ook bij overlijden. In andere gevallen zal een vooraf afgesproken forfaitair bedrag uitgekeerd worden. Dit kan een belangrijk verschil uitmaken voor de te betalen premie en toch al heel wat zekerheid bieden voor de bestuurder en zijn gezin.

Wat is een mini-omnium?

Traditioneel bundelt de mini-omnium waarborgen die uw auto beschermen tegen:

 • schade door brand
 • schade door diefstal of poging tot diefstal
 • schade door glasbreuk
 • schade door natuurkrachten (hagel, sneeuw,…)
 • schade door aanrijding met dieren

De mini-omnium is eigenlijk een afgeslankte versie van de full-omnium autoverzekering. De full-omnium bevat nog een aanvullende waarborg eigen schade auto. Deze biedt dekking voor de materiële schade die je zelf (onopzettelijk) veroorzaakt aan je voertuig (bv : door een andere automobilist of zwakke weggebruiker aan te rijden, door tegen een voorwerp of een geparkeerde wagen aan te botsen,…). De mini-omnium is bedoeld voor voertuigen die al enkele jaren oud zijn, of voor tweedehandsvoertuigen.

Wat is een full-omnium?

De full-omnium bevat nog een aanvullende waarborg eigen schade auto, dit is niet gedekt bij de mini-omnium. Deze biedt dekking voor de materiële schade die je zelf (onopzettelijk) veroorzaakt aan je voertuig.

Wat is verzekerd in de rechtsbijstand?

De rechtsbijstand dekt de kosten en honoraria van advocaten.
De rechtsbijstand kan u ofwel apart afsluiten, bij onze rechtsbijstandverzekeraars DAS of Euromex, of mee opnemen in bestaande BA-auto verzekering.


Brandverzekering

Deze polis is als goede huisvader onmisbaar; ze vergoedt u niet enkel in geval van brand, maar ook bij schade veroorzaakt door ontploffing, natuurrampen, glasbreuk, elektriciteit, storm, hagelschade, …

Er zijn nog een aantal supplementaire waarborgen waarover we u graag advies geven: diefstalverzekering, rechtsbijstand, indirecte verliezen en gestald voertuig.


Beroepsaansprakelijkheid

Vergissingen, gebrekkige diensten en/of producten, onjuiste advisering, dit zijn voorbeelden van een aantal zaken waarvoor u als ondernemer aansprakelijk gesteld kan worden. Zelfs als er niets écht is misgegaan kunt u of uw onderneming aansprakelijk worden gesteld door een ontevreden klant omdat deze vindt dat u bijvoorbeeld iets (kritisch) over het hoofd heeft gezien, zaken onjuist heeft weergegeven, zaken niet goed gedocumenteerd heeft, dingen verkeerd begrepen heeft, iets vergeten bent.

In het kort: uw dienst/product voldoet niet aan de verwachtingen van de klant. U moet zich dan verdedigen waarbij de kosten aardig kunnen oplopen.

Zodra uw onderneming bijvoorbeeld diensten en/of producten tegen betaling levert, overeenkomsten en contracten met klanten tekent waarin aansprakelijkheid is opgenomen, gebruik maakt van onderaannemers dan wel toeleveranciers loopt u al het risico aangesproken te worden

Om u hiervoor goed in te dekken kiest u best voor een verzekering beroepsaansprakelijkheid.


BA Uitbating

Wat is een verzekering BA-uitbating?

Als ondernemer loopt u het risico verantwoordelijk te zijn en bijgevolg aansprakelijk gesteld te worden voor schade die u, in het kader van uw beroepsactiviteiten en uiteraard die van uw onderneming, zou kunnen toebrengen aan klanten, leveranciers en derden. Hierin kan een verzekering BA-uitbating een oplossing bieden.

Welke schade is gedekt?

De materiële schade, de lichamelijke schade, immateriële gevolgschade, alsook zeer vaak zuiver immateriële schade (die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade).

Het kan bijvoorbeeld gaan om door een schilder veroorzaakte verfvlekken, milieuschade, verwondingen doordat een reclamebord van een handelszaak op een voorbijganger of voertuig valt, de stopzetting van de activiteiten van een onderneming ten gevolge van het ontstaan van een gaslek tijdens de levering ervan,…


Groepsverzekering

Wat zijn de voordelen van een groepsverzekering ?

De aanvullende pensioenen behoren tot de tweede pijler van het Belgische pensioenstelsel. Werkgevers die een aanvullend pensioen voor hun werknemers voorzien, zijn wettelijk verplicht om hiervoor een externe maatschappij in te schakelen, hetzij een verzekeringsmaatschappij, hetzij een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (vroeger ook ‘pensioenfonds’ genaamd). Wordt de verzekering voor aanvullend pensioen afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij en geldt ze voor een groep werknemers, dan gaat het om een groepsverzekering.

Wat is een groepsverzekering ?

Het is een verzekeringscontract dat wordt afgesloten door de werkgever ten voordele van een groep of al zijn medewerkers. De werkgever betaalt premies om een pensioenreserve op te bouwen (kapitaal of rente) die later zal worden uitgekeerd aan de aangesloten werknemer. De werknemer vermeerdert zo zijn wettelijk pensioen. Hij kan dit aanvullend pensioen opnemen bij zijn pensionering. Als men overlijdt vooraleer men op pensioen gaat, zal het tot op het moment van zijn/haar overlijden opgebouwde kapitaal worden doorgestort naar zijn begunstigde(n).

De groepsverzekering kan ook andere waarborgen aanbieden zoals een gewaarborgd inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid, vrijstelling van de sociale bijdragen bij arbeidsongeschiktheid, een tijdelijke wezenrente, of ook een aanvullend overlijdenskapitaal ten gevolge van een overlijden door ongeval.

Hoe kan ik een groepsverzekering aangaan?

Elke loontrekkende in een onderneming die valt onder de in de groepsverzekeringsovereenkomst gedefinieerde categorie, heeft er recht op. De formules verschillen daarentegen per onderneming want het is de werkgever die bepaalt welke oplossing hij het beste vindt. Hij kan beslissen om alles te betalen, de kosten met de werknemer te delen of zelfs om de werknemer alles te laten betalen en enkel de beheerskosten voor zijn rekening te nemen.

Ook wie als zelfstandige voor een bedrijf werkt kan zich aansluiten voor een groepsverzekering of een IPT (individuele pensioentoezegging).

Wat zijn de voordelen ervan?

De groepsverzekering is interessant voor de werkgever want het is de beste manier om loontrekkenden op een extralegale manier te belonen. Een groepsverzekering is zowel voor de werknemer als voor de werkgever fiscaal aantrekkelijker dan een loonsverhoging.

Als de werknemer van job verandert, kunnen de reserves worden overgedragen naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever of blijft de verzekeringsovereenkomst bestaan tot aan de uitbetaling bij de op pensioen stelling.

In een groepsverzekering is het mogelijk om een deel van het kapitaal vooraf uitbetaald te krijgen om binnen de Europese Economische Ruimte een woning te kopen, te bouwen of te renoveren, wat belastbare inkomsten opbrengt.


VAPZ – IPT

Dankzij VAPZ kunt u zelf uw wettelijk pensioen aanvullen. U geniet bovendien ook nog van extra fiscale en sociale voordelen.
Een VAPZ is interessant als u weet dat het gemiddeld wettelijk pensioen in België relatief laag is, vooral voor zelfstandigen!
Fiscaal hebt u volgende voordelen met een VAPZ:

 • Belastingvermindering; u kunt uw VAPZ premie aftrekken als beroepskost
 • Minder sociale bijdragen; de aftrek van de VAPZ premie doet immers de belastbare basis dalen
 • Geen verzekeringstaks op uw premie
 • Voordelige eindbelasting

IPT

Bent u zelfstandig bedrijfsleider? Met een Individuele pensioentoezegging op IPT kan uw onderneming een verzekeringspolis afsluiten zodat u een bijkomend pensioen ontvangt bovenop uw wettelijk pensioen. Belangrijk als u weet dat dit voor zelfstandigen zeer bescheiden is (ongeveer 658 euro in 2013)

Een Individuele Pensioentoezegging kan afgesloten worden als u als zelfstandig bedrijfsleider een regelmatige maandelijkse vergoeding ontvangt. De toekenning van fiscale voordelen voor uw bedrijf en de toepassing van een verlaagde belastingvoet op het pensioenkapitaal kunnen enkel als er verschillende regels gerespecteerd worden.

Een Individuele Pensioentoezegging is moduleerbaar op basis van de noden en belangen van de begunstigde. Het is dus een krachtig instrument om een bedrijfsleider te motiveren en aan uw bedrijf te binden door een aantrekkelijk salarispakket.

Voordelen van een IPT

Fiscale voordelen:
Een IPT heeft aanzienlijke belastingvoordelen voor de vennootschap en voor u als zelfstandig bedrijfsleider:

 • De premies betaald door de vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskosten zolang de regel van 80% wordt nageleefd
 • De zelfstandig bedrijfsleider krijgt op het einde van het contract een pensioenkapitaal dat, mits naleving van wettelijke voorwaarden, voordelig forfaitair belast wordt tegen 16,5%. Wordt het kapitaal gestort op de wettelijke pensioenleeftijd en bent u tot dan professioneel actief gebleven? Dan betaalt u slechts 10% belastingen. Dit uitgestelde pensioen is voordeliger dan een loonsverhoging waarop belastingen en sociale bijdragen moeten worden betaald.

Het is zeer belangrijk om uw pensioenplan regelmatig te laten screenen en te optimaliseren, binnen de wettelijke grenzen.